Ugler, kråker … og blåstrupesmaragd

Mange oversettere har opplevd hvor vanskelig det kan være å finne norske navn på ulike dyrearter. Slik var det også lenge med fuglenavn. Det var nok mulig å finne et norsk navn på de rundt 500 fugleartene som holder til eller besøker Norge, men hva med alle de andre? Heldigvis finnes det ildsjeler som ønsket å gjøre noe med dette. 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957 og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av arbeidet har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid.

I 1990 oppnevnte foreningens styre Norsk navnekomité for fugl (NNKF). Komiteens formål er å sette norske navn på alle verdens omlag 10 000 fuglearter. Navnsetting på fuglearter utenom Europa har tidligere vært tilfeldig og ofte lite gjennomtenkt, og svært mange arter har aldri hatt noe norsk navn. Norsk språkråd har blitt jevnlig konsultert under arbeidets gang for å avklare filologiske spørsmål.

Etter nesten 20 års arbeid og utallige timer med navnediskusjoner var arbeidet nær fullendt – dersom man ser bort fra behovet for oppdatering som følge av beskrivelse av nyoppdagete fuglearter og endret taksonomi.

Flaggermuspetrellen er en av 10 000 fuglearter som nå har et norsk navn.

Flaggermuspetrellen er en av 10 000 fuglearter som har fått et norsk navn.

NOFs nettsider kan du søke etter offisielle navn på alle verdens fuglearter, og her mangler det ikke på ord som setter fart i fantasien. Prøv for eksempel å se for deg en flaggermuspetrell, blåstrupesmaragd eller kastanjenatthauk!

Norske hekkefugler har lenke til artsomtale i Norsk fugleatlas, og alle artene har lenke til samlinger av fotografier på Flickr.

På Oversatte dager 2016 vil Per Ole Syvertsen, som har vært ansvarlig for fuglenavnene i Artsdatabankens Artsnavnebase og ledet NNKFs arbeid med navnsetting, fortelle om arbeidet med norsk navnsetting av alle de over 10 000 fugleartene som lever i dag.