Fredag 19. februar

11.00–11.45 Amalie Skram
TRANSLATING ACROSS TIME. HOW TRANSLATORS RESHAPE WORKS FROM THE ANCIENT WORLD TO ENSURE THAT THEY REACH CONTEMPORARY READERS
Susan Bassnett ble nylig utnevnt til spesialrådgiver for oversettelsesstudier ved universitetet i Warwick og er en nestor i faget. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker, deriblant Translation Studies (1980), som lenge har vært et standardverk innenfor oversettelsesstudier. Bassnett har i sin forskning viet oversetterens synlighet stor oppmerksomhet. I dette foredraget vil hun snakke om oversetterens rolle i arbeidet med antikke tekster.

 • Susan Bassnett, oversettelsesteoretiker og professor i litteraturvitenskap ved universitetet i Warwick i Storbritannia

Foredraget holdes på engelsk. / The talk will be given in English.

Arr.: Oversatte dager / Voice in Translation

11.00–11.45 Kverneland
TERMBASEN SNORRE
Termbasen SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. Standard Norge har utviklet termbasen i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. Her finner du oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr, skipsbygging, bedriftsledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Kanskje er SNORRE nyttig for deg?

 • Håvard Hjulstad, prosjektleder for Termbasen SNORRE

Arr.: Standard Norge

11.00–11.30 Nedjma
KREATIVT EUROPA
Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Et av delprogrammene i Kreativt Europa er støtte til oversettelse og markedsføring av litteratur, som lyses ut vinteren 2016. Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for Kreativt Europa. I dette foredraget vil Kulturrådet informere om mulighetene programmet gir norske aktører på litteraturområdet, til å samar­beide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Arr.: Norsk kulturråd

11.00–11.45 Kjelleren
PERLER FOR SVIN? OM «SØPPEL-TV» OG HVA GOD TEKSTING KAN VÆRE
Å tekste britiske tv-dramaer av ypperste klasse gir prestisje og anledning til å briljere og vinne teksterpriser, men hvordan skal teksteren forholde seg til åndsforlatte serier som ruller og går i verste sendetid?

 • Marianne Hagen, nyhets- og programtekster i NRK, styremedlem i NAViO og cand.philol. i russisk

Arr.: NAViO

12.00–12.45 Amalie Skram
Å OVERSETTE DET ANNET KJØNN
Simone de Beauvoirs Det annet kjønn utkom i Paris i 1949 og regnes som en av våre viktigste feministiske bøker. De tidlige oversettelsene til de fleste språk var forkortede utgaver. Var det tidsånden eller villet sensur som avgjorde hva som kom med? Åsa Moberg sto, sammen med Adam Inczèdy-Gombos, for den svenske nyoversettelsen i 2002. Bente Christensen var oversetteren da boka kom i ny norsk utgave to år før. Vi møter begge i samtale med feminist og forfatter Marta Breen.

 • Åsa Moberg, svensk oversetter, journalist og forfatter av Simone och jag – tankar kring Simone de Beauvoir
 • Bente Christensen, dr. philos. og oversetter av et femtitalls bøker, med hovedvekt på frankofon litteratur og klassikere

Samtaleleder.: Marta Breen, sakprosaforfatter, journalist og styreleder i NFF

Arr.: Oversatte dager

12.00–12.45 Kverneland
TERMPORTALEN VED NHH
Termportalen er en nasjonal portal for terminologi. Den vil gi brukere fri tilgang til norsk terminologi innenfor en lang rekke fagområder og gjøre det mulig å søke på tvers av termbaser. Termportalen er under utvikling og er i ferd med å fylles med innhold. Arbeidet er organisatorisk tilknyttet Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH), som samarbeider med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om prosjektet.

 • Marita Kristiansen, førsteamanuensis i engelsk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (NHH)

Arr.: Oversatte dager / Norges Handelshøyskole

12.00–12.45 Nedjma
Å OVERSETTE ALT SOM SIES, OG ALT SOM SKJER. UTFORDRINGER VED TOLKING FOR DØVBLINDE
Hvordan tolker man for en som verken ser eller hører? I tillegg til å tolke og oversette det som sies, må tolker for døvblinde også beskrive omgivelsene. Dette foredraget vil handle om noen av utfordringene disse tolkene møter i sin yrkeshverdag.

 • Eli Raanes, førsteamanuensis ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (HiST)

Arr.: Oversatte dager / Høgskolen i Sør-Trøndelag

12.00–12.45 Kjelleren
EN GOD OVERSETTELSE KOSTER, EN DÅRLIG OVERSETTELSE KOSTER MER
Norsk fagoversetterforening (NORFAG) er en forening for oversettere med seriøs bakgrunn innen fagoversettelse. Mange av medlemmene opplever for tiden et stort prispress, og foreningen arrangerer derfor denne paneldebatten om fagoversettelser og sammenhengen mellom pris og kvalitet. I panelet finner du representanter for byråer, kunder og frilansoverset­tere, blant andre:

 • Arne Austrheim, administrerende direktør i Amesto
 • Grete Borge, underdirektør i Utenriksdepartementet
 • Roy Østensen, frilansoversetter

Ordstyrer: Lars Martin Fosse, NORFAG

Arr.: Norsk fagoversetterforening (NORFAG)

13.00–13.45 Amalie Skram
HEIMEVERNSMAUSEREN OG OTERFJØLA – LARS MYTTING OM OVERSETTELSE AV VRANGE ORD OG ROTNORSKE KODER
Lars Myttings bøker Hel ved og Svøm med dem som drukner er oversatt til en rekke språk, til tross for at tekstene flyter på en viss forkjærlighet for særnorske detaljer og innforståtte koder. I dette foredraget forteller forfatteren om hvordan han gjennom omskrivning og samarbeid med oversetterne har prøvd å gjøre innholdet relevant for utenlandske lesere uten at det taper særpreg. Han har blant annet skrevet en internasjonal utgave av vedboka, og til sin siste roman har han utarbeidet en egen versjon av manuset med en rekke kommentarer. Gir dette bedre tekster? Hvor går grensen mellom å hjelpe til og å henge over skulderen? Og hva er riktig balanse mellom nyttig hjelp og oversetterens kreative nysgjerrighet?

 • Lars Mytting, forfatter, journalist og tidligere forlagsredaktør

Arr.: Oversatte dager

13.00–13.45 Nedjma
HELSETOLKING – FRA BABEL TIL BEHANDLING
Tolkesentralen er en enhet ved Oslo universitetssykehus som ble etablert for å sikre kvalitet og kompetanse i tolkingen ved OUS, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Ett år etter oppstart forteller Tolkesentralen om arbeidet inn mot sykehusene, rekrutteringsprosessen og hvordan det er å jobbe i grenselandet mellom helse og språk.

 • Hanne Løfsnes, enhetsleder ved Tolkesentralen, utdannet tolk
 • Jessica Hansen, tolkefaglig rådgiver i Tolkesentralen, utdannet tolk

Arr.: Tolkesentralen

14.00–14.45 Amalie Skram
DET FAGSPRÅKLIGE LØNNKAMMERET
Hvordan jobber en skjønnlitterær oversetter med fagbegreper og terminologi? Denne samtalen vil handle om hvordan fagspråk blir ivaretatt i skjønnlitterære oversettelser, med utgangspunkt i Stian Omlands arbeid med å oversette krimbøker av Michael Connelly.

 • Stian Omland, oversetter med erfaring fra krim, fantasy, ungdomsbøker og «vanlig» skjønnlitteratur
 • Marianne Aasgaard, rådgiver i Språkrådet, jobber særlig med terminologi og fagspråk

Arr.: Språkrådet

14.00–14.45 Kverneland
OVERSETTEREN OG ALLE DE ANDRE AKTØRENE – EN SPØRREUNDERSØKELSE BLANT LITTERÆRE OVERSETTERE
Våren 2015 sendte Hanne Jansen ut en spørreundersøkelse med tittelen «Collaboration in Literary Translation» til en rekke norske, svenske og danske skjønnlitterære oversettere. Omkring 180 av dem har svart på spørsmål om hvordan de samarbeider med og forholder seg til de øvrige aktørene – forfattere, redaktører, korrekturlesere og kolleger – som er, eller kan være, involvert i frembringelsen av en litterær oversettelse. I dette foredraget vil Jansen fortelle om sin foreløpige analyse av svarene, som viser at det er store forskjeller i graden av samarbeid, i måtene det samarbeides på og i oversetternes holdning til samarbeidet.

 • Hanne Jansen, lektor ved Institutt for engelsk, germansk og romansk ved Københavns Universitet, jobber blant annet med oversettelsesstudier

Foredraget holdes på dansk.

Arr.: Oversatte dager / Voice in Translation

14.00–14.45 Kjelleren
LIV PÅ FREDAG
Voksne andregenerasjonsinnvandrere kan lett falle mellom to stoler. Ikke er de helt hjemme i norsk kultur og litteratur og heller ikke i kulturuttrykket eller språket fra opprinnelseslandet sitt. Hva skal de så lese? Og hvordan bør litteratur oversettes og tilpasses så den blir interes­sant for dem? Kom og hør Liv Gulbrandsen fra Leser søker bok, som jobber for at alle som ønsker det, skal få tilgang til god litteratur.

 • Liv Gulbrandsen, daglig leder i Leser søker bok

Arr.: Leser søker bok

15.00–15.45 Kverneland
THE VOICES OF ALZHEIMER’S IN PACO ROCA’S WRINKLES AND ITS TRANSLATIONS
Among the main features of Paco Roca’s novel are its ‘vertiginous shifts in perspective’. These shifts make the reader follow the inner perceptions of the characters suffering from Alzheimer’s. Although the shifts are mainly signalled through the visual mode, they sometimes include the voices of the characters too. This talk will focus on these shifts in perspective and the different approaches to translating them.

 • Jenny Brumme, professor i oversettelse og anvendt lingvistikk ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona

Foredraget holdes på engelsk. / The talk will be given in English.

Arr.: Oversatte dager / Voice in Translation

15.00–15.45 Kjelleren
WALTER BENJAMINS OVERSETTELSESBEGREP. FILOSOFISK HORISONT OG PRAKTISK ANVENDELSE
Essayet «Die Aufgabe des Übersetzers» («Oversetterens oppgave») av Walter Benjamin er blitt stående som en sentral – om enn notorisk vanskelig – tekst innen oversettelsesteorien, hvor Benjamin presenterer en forståelse av oversettelse som strekker seg utover og utdyper det vi i dagligtalen forbinder med oversettelsesarbeid. I denne samtalen vil to av Benjamins norske oversettere diskutere filosofens særegne oversettelsesbegrep og undersøke hvilken praktisk betydning det kan ha for oversettere i dag.

 • Amund Børdahl, universitetslektor i filosofi og retorikk ved Universitetet i Bergen
 • Frode Helmich Pedersen, litteraturkritiker, redaksjonsmedlem i Vinduet og postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen

Samtaleleder: Emil Bernhardt, master i filosofi og skribent i flere norske og utenlandske tidsskrifter

Arr.: Oversatte dager / Goethe-Institut

16.00–16.45 Amalie Skram
AMATØROVERSETTELSE – UTIDIG TILSNIKELSE, NØDVENDIG ONDE ELLER DEMOKRATISERENDE PRAKSIS?
Amatøroversetteren er en figur som blir stadig mer aktuell i medievirkeligheten i Skandinavia og i resten av verden. I denne samtalen søker vi å kartlegge hvem amatøroversetterne er, hvor vi finner dem, og hva slags former for amatøroversettelse som fins. Vi kommer inn på temaer som «fanoversettelse», «crowdsourcing» og ikke minst det vi kan kalle «den tilfeldige oversetter» – personer som i forbindelse med sitt øvrige virke plutselig får et jevnlig ansvar for å oversette, med et resultat som ofte kan bli så som så. Og på et litt mer overordnet plan, hvor­dan skal vi se på dette fenomenet – som en utidig tilsnikelse av en rolle som ellers krever en form for spesialkompetanse, som et nødvendig onde eller som en demokratiserende praksis?

 • Annjo Klungervik Greenall, professor ved Institutt for språk og litteratur (NTNU)
 • Kirsten Marie Øveraas, cand.mag. i engelsk fra Københavns Universitet, tidligere ekstern lektor i oversettelsesteori ved samme universitet og forfatter av boken Ti faldgruber – oversættelse for ikke-oversættere

Samtaleleder: Gøril Eldøen, oversetter

Samtalen vil foregå på dansk og norsk.

Arr.: Oversatte dager / Voice in Translation

16.00–16.45 Nedjma
JURIDISK SPRÅK OG OVERSETTELSE AV JURIDISKE TEKSTER
Det er allment anerkjent at allmennspråk og fagspråk overlapper i større eller mindre grad, ikke som språksystem, men som språk i bruk. Et spesielt trekk ved juridisk fagspråk er forankringen i den spesifikke kulturen. Ifølge Ingrid Simonnæs trenger oversetteren denne innsikten for å tilfredsstille mottakers behov for adekvat og forståelig språkbruk i en gitt kommunikasjonssituasjon.

 • Ingrid Simonnæs, professor emerita ved NHH og forfatter av blant annet Norsk-tysk juridisk ordbok

Arr.: Oversatte dager / Norges Handelshøyskole

16.00–16.45 Kjelleren
ARKITEKTUR I OVERSETTELSE
I fjor høst arrangerte Siri Nergaard sammen med en italiensk kollega et seminar med tittelen «Arkitektur i oversettelse» ved arkitekturbiennalen i Venezia. Det nordiske bidraget til bien­nalen bestod av en utstilling om norsk arkitektur i Afrika på 60- og 70-tallet. Som et bidrag til u-hjelpen dro norske arkitekter til Afrika med blant annet norske velferdsmodeller, norsk modernistisk arkitektur og norsk teknologi i kofferten. I dette foredraget vil Nergaard fortelle om de norske arkitektenes mer og mindre vellykkede forsøk på å oversette reisegodset til de afrikanske landene.

 • Siri Nergaard, oversettelsesteoretiker og timelærer ved Institutt for språkfag (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Arr.: Oversatte dager

17.00–17.45 Amalie Skram
MARTHA NUSSBAUM OG LITTERATURENS ETIKK
Skjønnlitteraturen kan fremstille sannheter om følelser og moral på en måte som filosofiske tekster ikke kan, mener den amerikanske filosofen Martha Nussbaum. Denne våren kommer et utvalg av hennes tekster om litteratur og etikk på norsk for første gang. Agnete Øye, som har oversatt boka, og Irene Engelstad, som har stått for utvalget og skrevet forordet, møtes til samtale om Nussbaums filosofi og litteraturens etikk.

 • Agnete Øye, oversetter av skjønnlitteratur og sakprosa, herunder filosofi og litteraturteori
 • Irene Engelstad, litteraturforsker og professor ved Universitetet i Oslo, samt mangeårig redaktør og hovedkonsulent for norsk skjønnlitteratur hos Gyldendal

Arr.: Oversatte dager

17.00–17.45 Kverneland
INTERSTELLAR TRANSLATION
Given its genre-defining interest in communication between intelligent creatures across mind-blowing distances, science fiction ought to be very good at thinking about the problem of translation. However, most science fiction is actually much better at not thinking about it, by dazzling readers with universal decoders, and telepathy. For our presentation, we will discuss selected science fiction that thinks seriously about the difficulties of what we are calling ‘interstellar translation.’ We think there are important lessons to be learned about earth-bound translation.

 • Stephen Dougherty, professor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting (UiA)
 • Barbara Gawronska, professor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting (UiA)

Foredraget holdes på engelsk. / The talk will be given in English.

Arr.: Oversatte dager / Universitetet i Agder

17.00–17.45 Nedjma
ALLE FUGLER SMÅ – HAR ET NORSK NAVN
Er dompapen mindre intelligent enn andre fugler? Og har kattuglen noe med de firbente musejegerne å gjøre? Per Ole Syvertsen har vært ansvarlig for fuglenavnene i Artsdatabankens Artsnavnebase og ledet NNKFs (Norsk navnekomité for fugl) arbeid med å finne frem til norske fuglenavn. Han forteller om det omfattende arbeidet med norsk navnsetting av alle de over 10 000 fugleartene som lever i dag. Toril Loennechen Moen forteller om lignende arbeid med andre artsgrupper, historisk og i dag, og om nytteverdien ved å samle alle navn på ett sted.

 • Toril Loennechen Moen, seniorrådgiver i Artsdatabanken
 • Per Ole Syvertsen, zoolog og konservator ved Rana museum (avdeling under Helgeland museum)

Arr.: Oversatte dager / Artsdatabanken

17.00–17.45 Kjelleren
RECOGNIZING WHAT TRANSLATORS DO: A TRIBUTE TO HANNAH JOSEPHSON (1900–1976)
Writer, editor, and social activist Hannah Josephson brought important francophone writers to the attention of Americans in the 1940s. Her efforts to promote the writing of Louis Aragon and Philippe Soupault, her support for their resistance work, and the immense success of her translations of Gabrielle Roy offer rich insights into the discreet generosity of translators and their multifaceted endeavours.

 • Dr. Agnès Whitfield, professor i engelsk ved York University i Canada

Foredraget holdes på engelsk. / The talk will be given in English.

Arr.: Oversatte dager / Voice in Translation

18.00–22.00 Wergeland
FRA RIO DE LA PLATA TIL SEINÄJOKI – ARGENTINSK OG FINSK TANGO
Tangoen oppsto i Buenos Aires og Montevideo på slutten av 1800-tallet og spredte seg etter hvert til Europa. Spesielt populær ble dansen i Finland, der det utviklet seg en egen tangostil. Hva skjedde med musikk, tekst og dans da tangoen ble overført fra latinamerikansk til finsk kultur? På denne foredragskonserten får du sjansen til å lytte deg frem til noen svar.

Etter konserten (ca. kl. 20) viser vi filmen Midtsommernattstango av tyske Viviane Blumenschein – en uhøytidelig beretning om tre argentinske tangomusikere som reiser til Finland for å finne ut om det er sant at tangoen egentlig kommer derfra.

 • Maria Kalaniemi, finsk trekkspiller med omfattende konsertvirksomhet og mange plateutgivelser, underviser ved Sibeliusakademiet
 • Timo Alakotila, finsk musiker (piano og harmonium) og komponist, 150 plateutgivelser som musiker, produsent, komponist og arrangør, underviser ved Sibeliusakademiet og Pop & Jazzkonservatoriet i Helsinki
 • Antti-Ville Kärjä, finsk musikkforsker
 • Tor Tveite, norsk oversetter, sanger og dirigent med bakgrunn fra klassisk sang, synger nå hovedsakelig populærmusikk

Foredraget holdes på engelsk. / The talk will be given in English.

Arr.: Finsk-norsk kulturinstitutt